14 Μαρτίου – Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Φ.Ε. σε συνεδρίαση την
14 η Μαρτίου 2019 και ώρα 8:00 στα γραφεία του συλλόγου.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
-Δενδροφύτευση
-αποδοχή δωρεών
-διοργάνωση εκδρομής
-συμμετοχή στις εκδηλώσεις της 25 ης Μαρτίου

Η Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας
Φιλία Λούκου                 Γεώργιος Τζουανάκης