24 Φεβρουαρίου – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Σε Ετήσια ​​ Τακτική ​​ Γενική Συνέλευση
των Μελών του Συλλόγου με την επωνυμία

«ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΥ»

και τον διακριτικό τίτλο

«Ο.Κ.Φ.Ε.»

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, καλούνται τα ​​ ταμιακώς ​​ ενήμερα ​​ μέλη, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 24η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, στα ​​ γραφεία του Σωματείου, στο παλαιό δημοτικό σχολείο Ερυθρών, προκειμένου να αποφασίσουν για τα πιο κάτω θέματα της ​​ ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  • Έγκριση του οικονομικού απολογισμού της ​​ χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και ​​ της περιόδου από 01/01/2019 μέχρι την 23/02/2019 καθώς και του προϋπολογισμού για το 2019.

  • Έγκριση των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλαγή αυτών ​​ και της εξελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη.

  • Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου .

  • Εκλογή νέας εξελεγκτικής επιτροπής.

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο ​​ δύο (2) ημέρες πριν από την ​​ ημερομηνία σύγκλισής της, να δηλώσουν εγγράφως ​​ και υπόψη της Προέδρου κ. Φιλίας Λούκου, αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ. η την εξελεγκτική επιτροπή.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχτεί η απαιτούμενη απαρτία ​​ ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ​​ Κυριακή 3 Μαρτίου 2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης.

Ερυθρές 11/02/2019.

Με εκτίμηση.

 

 

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

 

 

Φιλία Λούκου

Γεώργιος Τζοανάκης